Gevorderdencursus imkeren 2016-2017

Deze cursus loopt op dit moment, inschrijven is helaas niet meer mogelijk (maar onderdelen zoals de Koninginnenteelt komen nog wel in andere cursussen langs dit jaar)

Vervolgopleiding “van BIJEN HOUDEN naar IMKEREN” 2017 voor NBV sub.afd. Bussum eo

Deze cursus is een vervolg op de Basisopleiding “Bijen houden voor beginners”. Deze opleiding is bedoeld voor imkers, die de basiscursus met goed resultaat doorlopen hebben en vervolgens meerdere jaren ervaring hebben met het verzorgen en houden van tenminste drie bijenvolken.

Deze opleiding is een verdieping en een verbreding van de basiscursus. In de Basiscursus heeft de beginnende imker de theoretische basis geleerd en de basisvaardigheden in de praktijk aangeleerd om bijen met eventuele ondersteuning van een mentor in leven te kunnen houden.

In deze vervolgopleiding zal de theoretische basis deels herhaald en verbreed worden en worden nieuwe praktische vaardigheden op diverse onderwerpen in de praktijk gedoceerd en door de imkers toegepast.

De zes belangrijkste thema’s voor deze opleiding zijn:

 • Toegepaste hygiëne als middel om de gezondheid van de bijenvolken te ondersteunen;

 • Integrale varroabestrijding op basis van natuurlijke middelen;

 • Volksvernieuwing en koninginnenvermeerdering via een gezamenlijk doppenproject;

 • Drachtomgeving beoordelen en honing verwerken;

 • Een optimale voorbereiding en benutting van de voorjaars- en zomerdracht;

 • Ervaringen uitwisselen en van elkaar leren door gezamenlijk een jaarcyclus te doorlopen en nieuwe praktische imkerhandelingen toe te passen;

Deze opleiding bestaat uit 6 theorielessen en 15 praktijkoefeningen (de werkzaamheden worden verpakt tot 9 werkelijke praktijklessen). De overige 6 activiteiten kunnen individueel of in groepsverband uitgevoerd worden zonder docent. De lessen vinden plaats zo veel als mogelijk is op de dinsdagavond van 18.00 tot 20.30 uur. Bij de praktijklessen wordt gewerkt in de door de cursisten ingebrachte eigen volken. Per 2 cursisten wordt in het vroege voorjaar 1 moergoed bijenvolk met een bepaalde minimale grootte ingebracht in de cursus. Tijdens deze cursus zullen de volken ingezet worden op de voorjaars- en zomerdracht. De honingopbrengst komt ten goede aan de cursisten.

Tijdens de cursus zullen de volken op een gezamenlijke educatieve bijenstand van de bijenvereniging Bussum blijven staan. Voor het doppenproject zullen er 1 of 2 volken gebruikt worden, die vervolgens opgesplitst zullen worden. Deze worden dus opgeheven als hoofdvolk. De bevruchtingsvolkjes kunnen op de cursusstand (mits deze voldoende ruimte biedt) blijven staan. De cursisten kunnen zelf aan geven in hoeverre ze belangstelling voor het opkweken van meerdere nieuwe volkjes. In principe is dit facultatief.

Ieder les duurt ca 2,5 uur. Iedere imker dient voor de eigen imkermaterialen zorg te dragen. Een opgave van de benodigde materialen volgt nog.

Iedere praktijkles begint met een gezamenlijke voorbespreking van ca een half uur gevolgd door de praktische handelingen begeleid en ondersteund door de bijenteeltleraar en wordt afgesloten met een vragenrondje en het bespreken van de leerpunten.

Het programma wordt afgesloten met een examen in de vorm van een presentatie. Tijdens de praktijklessen zullen de individuele vorderingen per imker getoetst worden. Voor het behalen van het diploma of certificaat dient iedere cursist tenminste 80% van de 6 theorielessen en 80% van de 10 praktijklessen bijgewoond te hebben en met een voldoende het examen af te sluiten. Bij eventuele verhindering moeten de praktische handelingen op een ander tijdstip eventueel onder begeleiding van een andere cursist of de bijenteeltleraar alsnog worden ingehaald.

Toelatingseis voor de cursus:

 1. Behaald diploma basiscursus

 2. Minimaal een jaar lang zelfstandige praktische ervaring met ten minste drie bijenvolken.

Als einddoel (leerdoelen) van deze cursus wordt verwacht dat de cursist de volgende vaardigheden beheerst:

 1. Zelfstandig kunnen imkeren;

 2. In staat zijn het bijenvolk optimaal voor te bereiden voor het binnenhalen van de voorjaar- en zomerhoning;

 3. De volgende methoden van varroabestrijding toe te kunnen passen:

  1. Darrenraat methode (voorjaar);

  2. Oxaalzuur oplossing besproeien (kunstzwermen of andere broedloze volken);

  3. Oxaalzuur oplossing druppelen (winter);

  4. Mierenzuur via de Liebig dispenser toepassen (na de zomeroogst);

  5. Mierenzuur via de Nassenheider Verdamper (na de zomeroogst);

 4. Hygiëne tijdens het praktische imkeren toe te passen ter voorkoming van ziekten en ter bevordering van de bijengezondheid;

 5. De mate van mijtbesmetting van de volken te kunnen vaststellen d.m.v. de spoel- en/of poedersuikermethode;

 6. Op basis van verkregen moerdoppen via het doppenproject koninginnenteelt te kunnen toepassen op basis van een afvlieger of een verzamelbroedaflegger of een startervolk, die kunnen dienen als pleegvolk;

 7. Kennis maken met verschillende bedrijfsmethoden;

 8. Ervaring opdoen met bevruchtingskastjes (Apidea, Kieler, miniplus en normale kasten)

 9. Zwermvertraging en -verhindering toepassen;

 10. Het met goed resultaat kunnen invoeren van een koningin;

 11. Het verenigen van bijenvolken;

 12. Het beoordelen van de gezondheid en de sterkte van bijenvolken;

 13. Het drachtgebied kunnen beoordelen;

Tijdens het onderdeel doppenproject zal de docent zorg dragen voor plastic Nicot-dopjes e.d. en Buckfast larfjes. De overige benodigdheden (opgave volgt) dienen door de cursisten zelf ingebracht te worden. Dit geldt bijv. voor de bevruchtingskastjes. Hiervoor kunnen in principe 3-, 6- of 10-ramers, Apidea’s, Kielers en miniplussen gebruikt worden.

Het lesprogramma ziet er als volgt uit:

 • Di 31 januari 2017 19:30 uur theorieles 2a:  Lezing Mari van Iersel - onderwerp ‘het functioneren van het bijenvolk en de relatie hiermee bij het imkeren’

 • Di 7 februari 2017 19.30 uur theorieles 2b: Biologie van de Varroamijt, integrale varroabestrijding en de spoel- en poedersuikermethode;
 • Di 21 februari 2017 19.30 uur theorieles 3: hoofd- en nevendrachten en de beoordeling van het drachtgebied; wat is honing en hoe kunnen we honing het beste verwerken;

 • Di 14 maart 2017 19.30 uur theorieles 4: zwermen en zwermbeheersing: kansen en bedreigingen;

 • Di 28 maart 2017 19.30 uur theorieles 5: Koninginnenteelt in de vorm van een doppenproject, bedrijfsmethoden;

 • Di 4 april 2017 19.30 theorieles 6: invoeren van koninginnen, jaarcyclus imkeren en doorspreken van de 15 praktijklessen;

Het is mogelijk dat cursisten 1 of 2 van bovenstaande lessen al bijgewoond hebben als presentatie op verenigingsavonden. Zij krijgen hiervoor dan een vrijstelling voor die lesavond.

De 15 praktijklessen zien er als volgt uit:

1 Begin maart (optioneel) Bodems verschonen, onderste HK/BK verwijderen, controle voedselvoorraden
2 Half maart (begin bloei wilg) 2e BK of 1e halve BK onder met kunstraat plaatsen
3a (1e les)

Dinsdagmiddag 11 april 2017

13.30 uur

Voorjaarinspectie, controle bezetting, eventueel verenigen/versterken, bouwraam plaatsen, kunstraat verstrekken, eventueel moeren merken/knippen, evt. honingkamer plaatsen met bij voorkeur uitgebouwde raat

4

(2e les)

Di avond

25 april 2017

18.00 uur (begin bloei appel)

Algemene controle, knippen moeren, controle bouwraam, controle op zwermcellen d.m.v. kiepen en plaatsen 2e HK met evt. kunstraat

6

(3e les)

Di avond

2 mei 2017

18.00 uur

(dag 0)

Maken van vegers, vliegers en (verzamel)broedafleggers, vegers behandelen met oxaalzuurbesproeiing, bouwraamvangmethode toepassen op kunstzwermen als alternatief voor oxaalzuur besproeiing; verzamelbroedafleggers naar andere locatie? Na afvliegen afvliegers ook naar andere locatie?

7

(4e les)

Do 11 mei 2017

18.00 uur

(9 dagen later)

In afvliegers en (verzamel)broedafleggers doppen breken, teeltraam inhangen; het overlarven gebeurt als demo tijdens de cursus;
8 (eind mei) Bijenuitlaten plaatsen onder HK’s, hoofdvolken inspecteren

9

(5e les)

Wo avond

17 mei 2017

18.00 uur

(ivm pinksteren)

14 dagen later

Honing afnemen van hoofdvolken en gesloten doppen opkooien;

NB honing slingeren en HK’s terug plaatsen is individuele activiteit van cursist

10

(6e les)

Di avond

23 mei 2017

18.00 uur

21 dagen later

Controle op jonge moeren en bevruchtingsvolkjes maken, naar bevruchtingsstand verplaatsen, hoofdvolken gereed maken voor lindedracht

11

(7e les)

35 dagen later Di 13 juni 2017

18.00 uur

Controle jonge moeren in bevruchtingskastjes en controle hoofdvolken

12

(8e les)

Di 4 juli 2017

18.00 uur

Afnemen HK’s zomerdracht en varroabestrijding uitvoeren met mierenzuur (Liebig of Nassenheider) of thymovar of Apiguard. Mijtbesmetting% vast stellen door spoelmethode of poedersuikermethode toe te passen;

NB: 2e behandeling individueel door cursist;

13 (9e les)

Di 22 augustus 2017

18.00 uur

Controle volken, poerdersuikermethode toepassen en mijtbesmetting vaststellen, les inwinteren en eventueel verenigen, inwinteren zelf gebeurt door cursist, facultatief obv besmetting nogmaals bestrijden mijten;
14 Za 31 oktober 2017 (optioneel) Controle volksgrootte en zo nodig verenigen
15 Za 19 december 2017 (optioneel) Oxaalzuur behandeling toepassen in verenigingsverband

Tijdens alle inspecties zal extra aandacht besteed worden aan hygiëne, controle op de gezondheid van het bijenvolk en het bijenbroed. In september of oktober vindt er een eindpresentatie per 2 cursisten of een schriftelijke verslaglegging plaats van de geleerde theorie en praktijk. Onderwerpen naar keuze van de cursisten, door middel van afstemming worden de gelijke onderwerpen vermeden.

De kosten voor de cursist bedragen 185 euro. Hiervoor krijgen de cursisten 6 theorielessen en 10 praktijklessen en tevens na afloop eventueel een extra volk, die verkregen worden via het doppenproject.

De vereniging dient te zorgen voor een theorie- en praktijkleslocatie met de gebruikelijke faciliteiten.

Voor het doppenproject dienen er tevens nog wat materialen ingekocht te worden, zoals Nicot-dopjes etc. De docent zal hiervoor zorg dragen. De docent zal tevens zorgen voor het leveren van de benodigde larfjes, indien mogelijk betreft dit raszuiver Buckfast materiaal. Indien wenselijk kunnen leden eigen ander materiaal inbrengen.

di 4 april 2017

 

•Di 10 januari 2017 19.30 uur theorieles 1: hygiëne, het voorkomen van ziekten en weerstand tegen ziekten;

 

•Di 31 januari 2017 19.30 uur theorieles 2a: Lezing Mari van Iersel - onderwerp ‘het functioneren van het bijenvolk en de relatie hiermee bij het imkeren’

 

•Di 7 februari 2017 19:30 uur theorieles 2b: Biologie van de Varroamijt, integrale varroabestrijding en de spoel- en poedersuikermethode;

 

•Di 21 februari 2017 19.30 uur theorieles 3: hoofd- en nevendrachten en de beoordeling van het drachtgebied; wat is honing en hoe kunnen we honing het beste verwerken;

 

•Di 14 maart 2017 19.30 uur theorieles 4: zwermen en zwermbeheersing: kansen en bedreigingen;

 

•Di 28 maart 2017 19.30 uur theorieles 5: Koninginnenteelt in de vorm van een doppenproject, bedrijfsmethoden;

 

•Di 4 april 2017 19.30 theorieles 6: invoeren van koninginnen, jaarcyclus imkeren en doorspreken van de 15 praktijklessen;

 

Back to top