Algemene ledenvergadering 24 maart 2011


 

NBV subvereniging Bussum en omstreken

 

Aan:    de leden van de NBV afdeling Bussum en omstreken

Van:    Frans Rijnja      telf: 035-6918721  e-mail:

Datum: 10 maart 2011

 


Betreft:            uitnodiging en agenda  van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBV afdeling Bussum e.o., op donderdag 24 maart 2011 om 20.00 uur, in het Bijenhuisje.


 

Geachte leden,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBV afdeling Bussum e.o.. Onderstaand treft u de conceptagenda voor deze vergadering aan.

Zonder tegenbericht rekenen wij op uw komst.

Met vriendelijke groet,

 

Frans Rijnja, secretaris.

 

Conceptagenda


Opening en vaststellen agenda


 


Mededelingen en Ingekomen berichten


3.   Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering 2010

3.1.A.   verslag van de ALV op  maart 2010  (bijlage 3.1.A.)

3.2       Opmerkingen / vragen n.a.v. van dit verslag

 

De ALV wordt gevraagd dit verslag vast te stellen

                                               Besluit: Goedkeuring en vaststelling van dit verslag         

 


Verslag van de activiteiten 2010


 

4.1 Het verslag van de activiteiten gedurende het verenigingsjaar 2010

(Bijlage 4.1A.: wordt toegestuurd)

De ALV wordt gevraagd dit verslag vast te stellen

                                               Besluit: Goedkeuring en vaststelling van dit verslag

 


Financieel verslag 2010


 


Verslag Kascommissie


De kascommissie zal verslag uitbrengen van haar controlewerkzaamheden over het boekjaar 2010.


Financieel overzicht en jaarrekening 2010 NBV afdeling Bussum e.o.


De ALV wordt gevraagd, mede gehoord te hebben de kascommissie, deze stukken goed te keuren en vast te stellen en daarmee de penningmeester te dechargeren.

Besluit: Vaststelling en goedkeuring van het Baten- en lasten- en vermogensoverzicht en het dechargeren van de penningmeester.


 Financieel overzicht 2010 en de begroting 2011 van de Stichting Bijenhuis te Bussum


Het bestuur van de Stichting het Bijenhuis te Bussum heeft dit overzicht 2010, alsmede de begroting voor 2011 goedgekeurd en vastgesteld.

Het bestuur van de stichting heeft besloten de jaarcijfers 2010 en de begroting 2011 ter kennisname te sturen aan de ALV van de NBV subvereniging Bussum e.o.


Vaststellen begroting 2011 NBV afdeling Bussum en omstreken. De ALV wordt gevraagd deze begroting vast te stellen


Besluit:  Vaststellen begroting 2011.

 


Verkiezing leden bestuur en benoemen leden kascommissie


 


Verkiezing  leden voor het bestuur


 

Rooster van aftreden subvereniging NBV Bussum e.o.

 

                                               Zetelperiode loopt

 Naam bestuurslid:                van:     tot:                 

 

Fontein, Rudolf                      2009    2011

Rijnja, Frans                          2009    2012

Bijleveld, Dancker                  2009    2012

Vuijk, Ger                              2008    2011

Ron Huisman                         2009    2012

 

Mevrouw Vuijk en de heer Fontein hebben aangegeven, dat zij niet meer beschikbaar zijn voor een volgende termijn. De heer Bijleveld heeft zich bereid verklaard het penningmeesterschap nog een jaar te willen waarnemen. Hij is voornemens om in 2012 zijn plaats in het dagelijks bestuur op te geven. Mevrouw Schild-schofaerts heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap.

 

Reglementair kunnen leden van de subvereniging tot een half uur voor de vergadering zich eveneens kandidaat stellen voor een benoeming in het bestuur. In dat geval moet dat bij de secretaris of één van de andere bestuursleden worden gemeld.

 


Voorstel van het bestuur:


Het bestuur stelt de ALV voor, de voorgedragen kandidaat te benoemen en vraagt de ledenvergadering hiermee in te stemmen.

                                   Besluit: benoeming mevrouw E.Schild-Schofaerts tot voorzitter.

 


Benoeming Leden Kascommissie 2010


De kascommissie  bestond uit de heren Suurbier en Bodegraven.

Reglementair is de heer Suurbier aftredend. Ter vergadering zal een lid gevraagd worden zich kandidaat te stellen voor deze commissie.

Het bestuur stelt de ALV voor een nieuwe kandidaat te benoemen als 2e commissielid voor de boekjaren 2011 en 2012. Hiermee zal de KC bestaan uit dat lid en de heer Bodegraven.

                                   Besluit: Benoeming leden Kascommissie Boekjaar 2011.

 

Pauze

 

 


Overige zaken:


 


Beginners- en Snuffelcursus: Voor het praktijkgedeelte van beide cursussen heeft het bestuur besloten zes kasten en volken te kopen. (kasten zijn inmiddels aangekocht)


Voor de financiering zal subsidie worden aangevraagd bij de RABO-bank (is gebeurd)

 

7.2  Koninginnenteelt: Dit jaar zal een koninginnenteeltcursus worden georganiseerd door de heer J. Verrier. Op de eerste aankondiging hebben acht leden gereageerd. De cursus start 5 april a.s..  De coördinatie van de Koninginnenteelt berust bij de heer J. De Groot.

 

      7.3 Website:   

      Het beheer van de Website is inmiddels overgenomen door de heer

      D.van Dijk. Hij heeft al stappen ondernomen om de website onder te brengen

      bij een andere provider, wat een aanzienlijke besparing betekent.

Waarschijnlijk zal begin april de  nieuwe website on line zijn.

 

7.4 Beheer Locatie Huizerweg, Bussum.

Het locatiebeheer van de Huizerweg is te intensief en te tijdrovend gebleken voor één beheerder. Daarom is besloten dat het beheer gesplitst wordt. De heer Suurbier zal zich voortaan bezig houden met het huisje en de technische zaken en de heer Bokma zal het onderhoud van de tuin voor zijn rekening nemen.

 

 


       Rondvraag


 

 

 

Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top