Uitwinteren


Op donderdag 20 januari hield Ron Huisman, actief en gewaardeerd lid van onze vereniging, een lezing over het uitwinteren. Dit artikel is op de lezing en de discussies rondom die lezing gebaseerd.

Uitwinteren

De eerste tekenen dat de bijen zich klaar beginnen te maken voor de voorjaars-sprint zien we al begin februari. Er heerst dan een verhoogde activiteit en als je goed kijkt wordt er weer broed aangezet. Deze verhoogde activiteit uit zich onder andere in een hoger verbruik van de wintervoorraad; controleer vooral (op het gewicht van de kast, voorzichtig!) of er nog wel voldoende voer aanwezig is. Eind februari kunnen we al de eerste bijen waarnemen die met stuifmeel aan de pootjes terugkeren in de kast. Dit is een eerste indicatie dat het volk er goed voorstaat. In maart is het een overweging om bij te voeren met bijvoorbeeld Nektapoll voor een snellere ontwikkeling. Als de bijen inmiddels een wat groter broednest aangezet hebben en er buiten toch nog wat koudere temperaturen zijn zorgt het bijvoeren ervoor dat het broed niet gelijk weggenomen wordt (opgegeten wordt).

Een eerste check

Op het moment dat het warmer is dan 15 graden is het mogelijk om een snelle inspectie uit te voeren. Nog wel voorzichtig, laat niet te veel warmte ontsnappen uit de kast. Pas bij een temperatuur van 17 graden of hoger is het tijd voor de voorjaars-schoonmaak.

Als we de eerste check uitvoeren is er een aantal indicaties of het volk er goed voorstaat. Bedenk voor je de kast open doet wat je wil gaan bekijken, dan kun je de inspectie het snelste uitvoeren zonder te grote verstoring of verlies van warmte.

- De dekplank is vastgekit; altijd een goed teken. Als het volk kieren en naden, zoals die ontstaan bij de dekplank, goed vastkit dan staat het volk er goed voor.

- De hoeveelheid bijen is natuurlijk ook heel belangrijk. Een klein handje bijen duidt op onheil.

- Het humeur van de bijen zegt ook al veel; in de lente horen de bijen redelijk vriendelijk te zijn. Zo niet dan is er iets mis.

- Broed in alle stadia is weer een teken dat alles goed verloopt. Controleer daarbij of je meerdere eitjes per cel ziet zitten. Dit is een teken dat er iets fout gaat (koningin functioneert niet meer goed / is vervangen). Ook een overdaad aan darrenbroed duidt op een disfunctionerende koningin.

- Check of er minimaal 2 volle ramen met voer zijn, anders is het zaak om bij te voeren. Je kunt hiervoor een vol raam voer bijplaatsen als je nog hebt staan. Anders kan ook met Nektapoll of vergelijkbaar bijgevoerd worden.

- Haal ramen waar schimmel op zit er uit en vervang deze door ofwel zijblokken (als het nog koud gaat worden) of door kunstraat (als er goed weer aan komt).

  

Half april is het al zeker mogelijk om 7 ramen broed aan te treffen in de kast. Het is nu zaak om kunstraat bij te hangen en voldoende ruimte te geven om het zwermen tegen te gaan.

50e P.J. Beens Bijen- en Natuurmarkt


Van onze collega's van de Bijenvereniging Driebergen-Doorn ontvingen we onderstaand persbericht:

 

Burgemeester Naafs aanwezig bij jubileummarkt.

Dit jaar met extra activiteiten

 

Op het terrein van de Zonheuvelschool, Burgemeesterpark 29, Driebergen

 

Op de tweede zaterdag in april wordt, voor de 50e keer, de jaarlijkse Bijen- en Natuurmarkt gehouden. In 1961 organiseerde de Driebergse imker P.J. Beens voor het eerst deze markt en in 1990 werd de markt naar hem vernoemd, als eerbetoon aan de oprichter.

De bijenmarkt valt samen met de plantjesmarkt die jaarlijks door De Zonheuvel wordt georganiseerd.

 

De Driebergse markt is traditioneel voor de imkers in het land de eerste belangrijke markt in het voorjaar. De prijzen van bijenvolken worden voornamelijk hier bepaald. De volken worden aangevoerd in kasten en korven. Die blijven uiteraard gesloten, en ze worden nog steeds op de traditionele wijze van loven en bieden met handjeklap verhandeld.

Imkers uit het hele land ontmoeten elkaar hier. Ze kopen of verkopen hun bijenvolken, slaan hun imkermaterialen in en praten bij over hun ervaringen, zoals honingoogst, koninginnenteelt en ziektebestrijding. Vooral dat laatste is momenteel een belangrijk onderwerp, zoals iedereen in diverse publicaties heeft kunnen lezen.

Behalve imkerbenodigdheden zijn er natuurlijk ook bijenproducten te koop: honing, waskaarsen en producten waarin propolis en koninginnengelei zijn verwerkt.

 

Imkers zijn zeer betrokken bij de natuur. Het in stand houden van veel gewassen is grotendeels afhankelijk van de bestuiving door bijen. Het winnen van honing is daarom voor de meeste imkers niet de belangrijkste reden om bijen te houden. Daarom worden voor deze markt ook organisaties en bedrijven uitgenodigd die ‘met de natuur’ bezig zijn.

Er zijn planten te koop en er zijn stands met kunstnijverheid met natuurlijke producten. De mandenvlechter zal er dit keer ook weer zijn met zijn prachtige manden van wilgentenen. Men kan zien hoe raat van bijenwas gegoten wordt en waskaarsen worden gemaakt.

 

Hugo de Wijslaat de bijen in drie dimensionale beleving zien. Het is alsof je ze kunt aanraken. Hij zal drie maal een 3D-dia-show geven. Met een speciale bril kunnen de bezoekers dan genieten van zijn vele dia’s van bijen en andere insecten. Deze show duurt ongeveer een half uur.

In de kraam van de bijenvereniging is ook een bijenvolk achter glas te bezichtigen. Ook kan men via een spiegel onder in een korf met bijen kijken.

Men kan er terecht voor informatie over het houden van bijen als hobby of voor een afspraak om eens met een imker mee te kijken in een bijenvolk. Bij voldoende belangstelling organiseert de vereniging weer een cursus voor beginnende imkers. Men kan zich hier alvast inschrijven.

 

Dit jubileumjaar gebeurt er veel speciaal voor de kinderen:


Kinderen kunnen van echte was hun eigen kaars rollen.

Op de Zonheuvelschool hebben een vijftal imkers een hele dag lang een bij-les gegeven aan alle groepen. Op deze manier zijn de schoolkinderen voorbereid op de bijenmarkt. Ze zullen over dit onderwerp kijkdozen maken. Een jury zal de mooiste kijkdozen met een prijs belonen.

Zo lang de voorraad ballonnen niet opraakt kunnen kinderen meedoen aan een gratis ballonnenwedstrijd.

Om hun extra energie wat kwijt te raken kunnen de kinderen lekker op het springkussen.


 

Verkoop plantjes door de school

Jaarlijks organiseert de ouderraad van de Zonheuvel in het voorjaar een plantjesmarkt. Mensen hebben vooraf planten kunnen bestellen, maar ook op de dag zelf is er een ruim assortiment om uit te kiezen. Met de opbrengsten worden aanvullende materialen voor de groepen aangeschaft.

 

Imkers zijn er vroeg bij. De markt begint om 7.00 uur en eindigt om 13.00 uur.

De natuurorganisaties zullen om ongeveer 9.00 uur hun kraam inrichten. De entree is vrij. In de school is een kantine ingericht, waar men koffie, soep en broodjes kan bestellen.

 

 

 

 

 

Voor de redactie:

Meer informatie over deze markt en over het houden van bijen:

Leo Gensen(secr.)                  0343-597519     06-53720681                       

Wim Oerlemans(voorz.)        0343-491597     06-51669670                

 

Wilt u een bijpassende foto? Mail of bel Wim Oerlemans.

 

 

 

 

Bijenvereniging Driebergen-Doorn


Algemene ledenvergadering 24 maart 2011


 

NBV subvereniging Bussum en omstreken

 

Aan:    de leden van de NBV afdeling Bussum en omstreken

Van:    Frans Rijnja      telf: 035-6918721  e-mail:

Datum: 10 maart 2011

 


Betreft:            uitnodiging en agenda  van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBV afdeling Bussum e.o., op donderdag 24 maart 2011 om 20.00 uur, in het Bijenhuisje.


 

Geachte leden,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBV afdeling Bussum e.o.. Onderstaand treft u de conceptagenda voor deze vergadering aan.

Zonder tegenbericht rekenen wij op uw komst.

Met vriendelijke groet,

 

Frans Rijnja, secretaris.

 

Conceptagenda


Opening en vaststellen agenda


 


Mededelingen en Ingekomen berichten


3.   Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering 2010

3.1.A.   verslag van de ALV op  maart 2010  (bijlage 3.1.A.)

3.2       Opmerkingen / vragen n.a.v. van dit verslag

 

De ALV wordt gevraagd dit verslag vast te stellen

                                               Besluit: Goedkeuring en vaststelling van dit verslag         

 


Verslag van de activiteiten 2010


 

4.1 Het verslag van de activiteiten gedurende het verenigingsjaar 2010

(Bijlage 4.1A.: wordt toegestuurd)

De ALV wordt gevraagd dit verslag vast te stellen

                                               Besluit: Goedkeuring en vaststelling van dit verslag

 


Financieel verslag 2010


 


Verslag Kascommissie


De kascommissie zal verslag uitbrengen van haar controlewerkzaamheden over het boekjaar 2010.


Financieel overzicht en jaarrekening 2010 NBV afdeling Bussum e.o.


De ALV wordt gevraagd, mede gehoord te hebben de kascommissie, deze stukken goed te keuren en vast te stellen en daarmee de penningmeester te dechargeren.

Besluit: Vaststelling en goedkeuring van het Baten- en lasten- en vermogensoverzicht en het dechargeren van de penningmeester.


 Financieel overzicht 2010 en de begroting 2011 van de Stichting Bijenhuis te Bussum


Het bestuur van de Stichting het Bijenhuis te Bussum heeft dit overzicht 2010, alsmede de begroting voor 2011 goedgekeurd en vastgesteld.

Het bestuur van de stichting heeft besloten de jaarcijfers 2010 en de begroting 2011 ter kennisname te sturen aan de ALV van de NBV subvereniging Bussum e.o.


Vaststellen begroting 2011 NBV afdeling Bussum en omstreken. De ALV wordt gevraagd deze begroting vast te stellen


Besluit:  Vaststellen begroting 2011.

 


Verkiezing leden bestuur en benoemen leden kascommissie


 


Verkiezing  leden voor het bestuur


 

Rooster van aftreden subvereniging NBV Bussum e.o.

 

                                               Zetelperiode loopt

 Naam bestuurslid:                van:     tot:                 

 

Fontein, Rudolf                      2009    2011

Rijnja, Frans                          2009    2012

Bijleveld, Dancker                  2009    2012

Vuijk, Ger                              2008    2011

Ron Huisman                         2009    2012

 

Mevrouw Vuijk en de heer Fontein hebben aangegeven, dat zij niet meer beschikbaar zijn voor een volgende termijn. De heer Bijleveld heeft zich bereid verklaard het penningmeesterschap nog een jaar te willen waarnemen. Hij is voornemens om in 2012 zijn plaats in het dagelijks bestuur op te geven. Mevrouw Schild-schofaerts heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap.

 

Reglementair kunnen leden van de subvereniging tot een half uur voor de vergadering zich eveneens kandidaat stellen voor een benoeming in het bestuur. In dat geval moet dat bij de secretaris of één van de andere bestuursleden worden gemeld.

 


Voorstel van het bestuur:


Het bestuur stelt de ALV voor, de voorgedragen kandidaat te benoemen en vraagt de ledenvergadering hiermee in te stemmen.

                                   Besluit: benoeming mevrouw E.Schild-Schofaerts tot voorzitter.

 


Benoeming Leden Kascommissie 2010


De kascommissie  bestond uit de heren Suurbier en Bodegraven.

Reglementair is de heer Suurbier aftredend. Ter vergadering zal een lid gevraagd worden zich kandidaat te stellen voor deze commissie.

Het bestuur stelt de ALV voor een nieuwe kandidaat te benoemen als 2e commissielid voor de boekjaren 2011 en 2012. Hiermee zal de KC bestaan uit dat lid en de heer Bodegraven.

                                   Besluit: Benoeming leden Kascommissie Boekjaar 2011.

 

Pauze

 

 


Overige zaken:


 


Beginners- en Snuffelcursus: Voor het praktijkgedeelte van beide cursussen heeft het bestuur besloten zes kasten en volken te kopen. (kasten zijn inmiddels aangekocht)


Voor de financiering zal subsidie worden aangevraagd bij de RABO-bank (is gebeurd)

 

7.2  Koninginnenteelt: Dit jaar zal een koninginnenteeltcursus worden georganiseerd door de heer J. Verrier. Op de eerste aankondiging hebben acht leden gereageerd. De cursus start 5 april a.s..  De coördinatie van de Koninginnenteelt berust bij de heer J. De Groot.

 

      7.3 Website:   

      Het beheer van de Website is inmiddels overgenomen door de heer

      D.van Dijk. Hij heeft al stappen ondernomen om de website onder te brengen

      bij een andere provider, wat een aanzienlijke besparing betekent.

Waarschijnlijk zal begin april de  nieuwe website on line zijn.

 

7.4 Beheer Locatie Huizerweg, Bussum.

Het locatiebeheer van de Huizerweg is te intensief en te tijdrovend gebleken voor één beheerder. Daarom is besloten dat het beheer gesplitst wordt. De heer Suurbier zal zich voortaan bezig houden met het huisje en de technische zaken en de heer Bokma zal het onderhoud van de tuin voor zijn rekening nemen.

 

 


       Rondvraag


 

 

 

Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's van het bestuur


Tijdens de vergadering van 24 maart j.l. namen twee bestuursleden afscheid. Dank voor jullie bijdrage aan de vereniging!

Bij deze een paar foto's met dank aan Susanne Dengler.Het oude bestuur

 Scheidend bestuurslid Ger Vuijk

 Scheidend voorzitter Rudolf Fontein

 

 

Snuffelcursus 12 maart


Een kleine foto-impressie van de snuffelcursus van 12 maart. 

De invlieg-opening van de showkast laat zien dat de bijen met stuifmeel binnenkomen; een goed teken, er is blijkbaar broed aanwezig!

 Frans legt uit; de tweede showkasts doet het wat minder goed, er is ernstig tekort aan voer.Dick wijst enkele details aanVerschillende soorten honing proeven onder leiding van Dick en LeaMerel heeft ook nog wat foto's gemaakt, deze staan hier.

 

Back to top